Polityka zwrotów i refundacji — Ratter Baits
Skip to content
Delivery all Europe and UK 3-8 days.
Delivery all Europe and UK 3-8 days.

Polityka zwrotów i refundacji

Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli Konsument zdecyduje się odmówić zakupu, Prawo Republiki Łotewskiej "Ustawa o ochronie praw konsumenta" (dalej - PTAL) i Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Republiki Łotewskiej nr 255 regulujące umowy zawierane na odległość "Rozporządzenie o umowach zawieranych na odległość" (dalej - Rozporządzenie Gabinetu Ministrów nr 255) stanowią, że Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni kalendarzowych i zwrócić sprzedawcy produkt zakupiony w sklepie internetowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Republiki Łotewskiej nr 631 "Procedury składania i rozpatrywania reklamacji konsumenckiej dotyczącej produktu lub usługi niezgodnej z umową", konsument musi wypełnić wniosek reklamacyjny i zwrócić zwrócony produkt w całości (Rozporządzenie Gabinetu Ministrów nr 631). Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania produktu, aby korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej na odległość, produkt nie został zewnętrznie uszkodzony. Otrzymane reklamacje dotyczące jakości towaru będą rozstrzygane zgodnie z normami PTAL Republiki Łotewskiej, zgodnie z wymogami rozporządzenia Gabinetu Regulacyjnego nr 631. Przypominamy, że normy PTAL nie mają zastosowania w przypadkach, gdy produkt jest nabywany przez osoby prawne.

SIA Ratter Baits zastrzega sobie prawo do nie zastosowania postanowień Umowy na odległość i nie odebrania produktu (ów) w przypadku, gdy produkt (y) został (y) wykonany dla klienta według indywidualnego projektu lub zamówienia i w ten sposób spersonalizowany.

Procedura zwrotu towarów

Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o wadzie produktu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówienia;

Procedura zwrotu produktu:

 • Należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy
 • Przesyłki zwracane bez załączonego formularza odstąpienia od umowy będą ignorowane do czasu otrzymania wspomnianego formularza odstąpienia od umowy;
 • Dołączenie dokumentu potwierdzającego zakup (czek, wydruk z banku internetowego lub list przewozowy wystawiony przez kuriera);
 • Wypełniony formularz zwrotu należy przesłać na adres info@ratterbaits.com;
 • Produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu należy dostarczyć lub przesłać na adres SIA Ratter Baits;
 • SIA Ratter Baits rozpatrzy zgłoszenie i zgodnie z ustawodawstwem Republiki Łotewskiej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych wyślemy Ci pisemną odpowiedź na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie;
 • SIA Ratter Baits "ma prawo odmówić przyjęcia zwracanego produktu i nie zwracać pieniędzy, jeśli jakość produktu, oryginalne opakowanie nie zostało zachowane, termin wykonania prawa odstąpienia od umowy został dotrzymany;
 • SIA Ratter Baits zobowiązuje się do zwrotu pełnej wartości towaru jednym przelewem bankowym na rachunek bankowy Kupującego nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia przesłania przez Konsumenta wypełnionego formularza zwrotu towaru;
 • Przy zwrocie lub wymianie produktu ryzyko i koszty transportu ponosi Konsument.
 • Przy zwrocie towaru pieniądze za transport nie są zwracane.
 • W przypadku wymiany towaru na inny, Konsument ponosi ponowne koszty dostawy.

Procedura rozstrzygania sporów

W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą stroną internetową, wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w niniejszych warunkach, jak również wszystkie działania w ich ramach są regulowane przez prawo Republiki Łotewskiej w zakresie, w jakim niniejsze warunki są w pełni zawarte i w pełni wykonane na Łotwie. Umawiające się Strony niniejszym potwierdzają, że będą dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych w jakikolwiek sposób z wizytą na Stronie lub powstałych w związku z wykonaniem, interpretacją lub rozwiązaniem niniejszej Umowy na odległość. Jeśli strony nie będą w stanie rozwiązać sporów w drodze negocjacji, poddadzą wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia pod rozstrzygnięcie jednego z sądów Republiki Łotewskiej, chyba że Konsument naruszył lub zamierzał naruszyć prawa własności intelektualnej SIA Ratter Baits lub prawa własności intelektualnej spółek zależnych, partnerów lub licencjodawców. prawa, w którym to przypadku możemy zwrócić się do dowolnego sądu o nakaz sądowy lub inny odpowiedni środek zaradczy, Konsument wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji takiego sądu oraz na postępowanie w tym sądzie. Miejsce i procedura rozstrzygania sporów zostały uzgodnione przez strony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 953/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). W przypadku powstania sporu pomiędzy SIA Ratter Baits a Konsumentem co do nieuczciwości postanowień zawartej umowy, każda ze stron umowy ma prawo zwrócić się do sądu wskazanego w niniejszym paragrafie, przy czym Konsumentowi przysługuje również prawo zwrócenia się do Centrum Ochrony Praw Konsumenta. W przypadku powstania sporu pomiędzy SIA Ratter Baits a Konsumentem dotyczącego kwestii ochrony danych osobowych, każda ze stron umowy ma prawo zwrócić się do sądu wskazanego w niniejszym paragrafie, przy czym Konsumentowi przysługuje również prawo zwrócenia się do Państwowego Inspektora Danych Osobowych.